Also available in Polish

The Left group in the European Parliament will be in Warsaw tomorrow to meet Polish allies, discuss common challenges, and learn more about the current situation in the country.

Click here for the programme

Coming on the eve of local elections in Poland, the focus of debates will be on issues surrounding women’s rights, countering racism and xenophobia, rule of law, and workers’ rights both in Poland and the wider EU.

Amongst those participating alongside left MEPs are representatives from Polish left party Razem, NGOs and trade unions.

A press conference will take place on Friday 19th October at 12.30 at Radisson Blu Centrum, Grzybowska 24 with interpretation available in Polish, English, and German.

Speaking ahead of the visit, GUE/NGL President Gabi Zimmer says MEPs are there to “get our own impression of the political and social situation in the country.”

“The rise of the far right all over Europe – a worrying trend we want to counter by working together with international partners – is an issue of key concern. We are also worried about the rights of women and the rule of law in Poland. Furthermore, we want to exchange ideas on the fight against poverty, the improvement of the social situation, and the creation of jobs. As a left group, we oppose current EU austerity policies and so we want to hear from participants their view on the future direction of the EU.”

MEP Malin Björk (Left Party, Sweden) says she is looking forward to meeting the new left forces in Poland.

“It is important to show not only Poles but the entire world that Poland has political alternatives to the nationalist, conservative and market liberal forces that are in power at the moment. The left is not only the strongest force against growing inequality, but also against the threat from the extreme right, racism and sexism, and for progressive climate policies. Razem inspires a lot of hope in today’s Poland and I hope I will be able to work with them in the European Parliament after the coming EU elections!”

 

———————————————————————————————————————

Spotkanie posłów do PE z polską lewicą w Warszawie

Lewicowa grupa Parlamentu Europejskiego przybędzie w tym tygodniu do Warszawy, aby spotkać się z polskimi sojusznikami, porozmawiać o wspólnych wyzwaniach i dowiedzieć się więcej na temat obecnej sytuacji w kraju.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć program

 W przededniu wyborów samorządowych w Polsce, dyskusje stron będą skupione wokół zagadnień praw kobiet, walce z rasizmem i ksenofobią, praworządnością i poszanowaniem praw pracowników w Polsce i ogólniej w UE.

Wśród osób uczestniczących, oprócz lewicowych posłów do PE, będą przedstawiciele polskiej lewicowej partii „Razem”, organizacje pozarządowe i związki zawodowe.

Konferencja prasowa odbędzie się w piątek, 19 października o godz. 12.30 w Radisson Blu Centrum, Grzybowska 24, tłumaczona na język polski, angielski i niemiecki.

Przed wizytą, Przewodnicząca ZLE/NZL, Gabi Zimmer powiedziała, że posłowie przyjeżdżają do Warszawy po to, ażeby „zdobyć własne wrażenia na temat sytuacji politycznej i społecznej w kraju“.

„Wzrost skrajnej prawicy w całej Europie – ten niepokojący trend, któremu chcemy przeciwdziałać poprzez wspólną pracę z międzynarodowymi partnerami – to kwestia o kluczowym znaczeniu. Martwimy się również o prawa kobiet i praworządność w Polsce. Ponadto pragniemy wymienić się pomysłami na temat walki z ubóstwem, poprawy sytuacji społecznej i tworzenia miejsc pracy. Jako grupa lewicy, sprzeciwiamy się obecnej unijnej polityce oszczędnościowej, dlatego też chcielibyśmy poznać opinie uczestników na temat przyszłego kierunku rozwoju UE.”

Deputowana Malin Björk (Partia Lewicy, Szwecja) powiedziała, że oczekuje z niecierpliwością spotkania z nowymi siłami lewicowymi w Polsce.

„Ważne jest pokazanie nie tylko samym Polakom, ale też całemu światu, że Polska rozwija alternatywy polityczne wobec rządzącego obecnie nacjonalizmu, konserwatyzmu i liberalizmu gospodarczego. Lewica stanowi największą siłę w walce z rosnącymi nierównościami i zagrożeniem ze strony skrajnej prawicy, rasizmu, seksizmu, ale także w walce o postępową politykę klimatyczną. „Razem” budzi dziś wiele nadziei wśród Polaków i mam nadzieję, że będę mogła współpracować z nimi w Parlamencie Europejskim po nadchodzących wyborach europejskich!“

Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej – Nordycka Zielona Lewica w Parlamencie Europejskim (GUE/NGL) zrzesza 51 posłów do PE z całej Europy.  Pracujemy na rzecz sprawiedliwości społecznej, zrównoważenia środowiskowego, praw pracowników, równouprawnienia płci, praw człowieka i demokracji.

Kontakt prasowy:
David Lundy +32485505812   david.lundy@ep.europa.eu